Développement économique

 • Cadre stratégique
 • Politique d’aides
 • Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
 • Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire
 • Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme
 • Préservation et développement des activités agricoles

Garapen ekonomikoa

 • Esparru estrategikoa
 • Laguntzen politika
 • Sorkuntza, antolamendua, industria, merkataritza, laborantza, ofizialeen, turismoaren, portuen edo aireportuen jarduera eremuen mantenua eta kudeaketa, tokiko merkataritza politika-eta elkargoaren intereseko merkataritza jardueren sustengua
 • Turismoaren sustatzea, tursimo bulegoen sortzea barne : laborantza langintzen zainketa eta garapena
 • Laborantza jardueren garapena eta zaintzea

Aménagement de l'espace communautaire

 • Stratégie d’aménagement et de développement du territoire, SCOT Pays Basque et Sud des Landes
 • Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme
 • Création et réalisation de ZAC ou de ZAD d'intérêt communautaire
 • Mobilité, transport collectif et scolaire, intermodalité

Elkargoaren eremuaren antolaketa

 • Lurraldeko antolamendua eta garapenaren estrategia, Euskal Herri eta Hego-Landesetako LuKE
 • Tokiko hirigintza Plana, hirigintzako dokumentua
 • AAE-edo elkargoaren intereseko AGEak sortzea eta gauzatzea
 • Mugikortasuna, garraio kolektiboa eta eskolakoa intermodalitatea

Équilibre social de l'habitat

 • Programme local de l'habitat
 • Politique du logement d'intérêt communautaire
 • Actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire
 • Réserves foncières
 • Actions en faveur du logement des personnes défavorisées
 • Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire

Bizilekuaren oreka soziala

 • Bizilekuaren tokiko programa
 • Elkargoaren intereseko etxebizitza politika
 • Ekintzak eta dirulaguntzak elkargoaren intereseko etxebizitza sozialaren alde
 • Lurzoru-erreserba
 • Elkargoaren intereserako eraikia den higiezin-parkearen hobekuntza

Politique de la ville

 • Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville
 • Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance
 • Programmes d'actions définis dans le contrat de ville

Hiriaren politika

 • Lurraldeko diagnosiaren osaketa eta hiriko kontratuaren norabideen definizioa
 • Hiri-garapena, tokiko garapena eta gizarteratze ekonomikoa eta sozialaren kontratuzko dispositiboen animazioa eta koordinazioa baita gaizkintza pre bentzioaren tokiko dispositiboenak ere
 • Ekintza planoak, hiriko kontratuan definituak

Environnement

 • Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
 • Gestion de l’eau potable et assainissement
 • Politiques sectorielles (pollution de l’air, nuisances sonores, transition énergétique, milieux)

Ingurumena

 • Hondakinen bilketa eta tratamendua
 • Edateko uraren kudeaketa eta sanotzea
 • Alorkako politikak (airearen kutsadura, harrabots trabagarriak, trantsizio energetikoa, inguruak)

Cultures et langues

 • Projet culturel global (enseignement artistique, spectacle vivant, lecture)
 • Politique linguistique pour le basque et le gascon

Kultura eta hizkuntzak

 • Kultur proiektu orokorra ( Irakaskuntza artistikoa, ikuskizun bizia, irakurketa)
 • Hizkuntza politika euskara eta gaskoiarentzat

Services à la population*

*En cours d'étude

 • Equipements culturels et sportifs
 • Voierie et stationnement
 • Enfance et jeunesse, personnes âgées; santé

Accueil des gens du voyage

 • Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil

Biztanleentzako zerbitzuak

 • Kirol eta kultur ekipamenduak
 • Hiribidea eta aparkamendua
 • Haurtzaroa eta gazteria
 • Adineko jendea; osasuna

Jende ibiltarien harrera

 • Antolamendua, mantenua, harrera-guneen kudeaketa